Những nhầm lẫn thường gặp khi sử dụng Giới từ

– Chúc mừng ai về việc gì: Congratulate smb on smt (v)+ I congratulate you for your success: Sai+ I congratulate you on your success: Đúng – Đồng ý/Không đồng ý với ai: Agree with smb (v)+ I cannot agree to you on the subject: Sai+ I cannot agree with you on the subject: Đúng […]

Read More