Tổng hợp 100 câu tục ngữ tiếng anh hay nhất

☁ Ác giả ác báo: – Curses (like chickens) come home to roost. – As the call, so the echo. – He that mischief hatches, mischief catches. ☁️ Đỏ như gấc: As red as beetroot. ☁ Thời gian sẽ trả lời: Wait the see. ☁ Càng đông càng vui: The more the merrrier. ☁ Cái […]

Read More